footwear and accessory design

About

Bachelor of Arts in Accessory Design

UNIVERSITY OF APPLIED ARTS, Pforzheim

www.hs-pforzheim.de

j.jpg

INTERNSHIPS:

FCC Karrierefabrik, Pforzheim

www.fcc-karrierefabrik.de

 

Róisín Gartland, Dublin

www.roisingartland.com

 

Alina Schürfeld GmbH, Hamburg

http://alinaschuerfeld.com

 

Die Staatstheather Stuttgart 

www.staatstheater-stuttgart.de

 

DRESSMAKER Linea VINZENZIA, Stuttgart

 

Szenario, Esslingen

www.birgitsophiemetzger.com